Skola med helhetssyn på inlärning

Skola med helhetssyn på inlärning

april 22, 2019

Skolan är den enda plats som är gemensam för alla barn. Därför är det viktigt att den platsen ger barnen möjlighet att utvecka sin fulla potential.

I Ur och skur-pedagogiken, som är en del av Friluftsfrämjandet, är utformad efter ledord som friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Målen med pedagogiken är bland annat att barnen ska utveckla känsla för för naturen och en hållbar livsstil, lära sig ta ansvar för naturen inom ramarna för allemansrätten samt väcka ett livslångt intresse för friluftsaktiviteter. Naturen ger en oerhört dynamisk plattform för elevernas inlärning och samarbetsförmåga. Studier visar att barn som rör sig mycket ute i naturen både mår och koncentrerar sig bättre och dessutom lägger grunden för en god fysik även i vuxen ålder. 

I ur och skur-pedagogiken tillämpas på Skabersjöskolan, en skola i Malmö där elevens bästa alltid sätts i första rummet. Skolämnena vävs in i den dagliga utomhusvistelsen, vilket möjliggör för eleverna att lära med alla sina sinnen och öppna sig för nya kunskaper och insikter i den ständigt skiftande naturmiljön. Kunskap om ekosystem och miljöpåverkan är en viktig del av I Ur och skur-pedagogiken, och det praktiska miljöarbetet är en självklar del av undervisningen. Bland annat är eleverna delaktiga i skolans källsortering.

En viktig del för den gemensamma ansvarskänslan på skolan är en nära samverkan mellan pedagoger och föräldrar, och du som förälder har möjlighet att delta i såväl den dagliga verksamheten som studiebesök och trädgårdsarbete. Då har du också möjlighet att på nära håll se hur de olika undervisningsformerna vävs in i och förstärker varandra. Eleverna uppmuntras till lek och kreativitet genom aktiviteter som sång, dans och målning vilket ger ytterligare en dimension till inlärningen och stärker deras självförtroende. Varje elev har en individuell planering för sitt skolarbete för att kunna utvecklas till en ansvarstagande och trygg individ på sina egna villkor.